ساعات تماس

شنبه - پنجشنبه: 08.00 - 20.00
لوگو

شماره تماس

071-32357591

ایمیل تماس

info@aradbulk.com

اطلاعات حساب بانک مهر ایرانیان

شرکت : آراد افزار پارسیان

شماره حساب :

483171172734971

شماره شبا :

IR870600483171107273497001

اطلاعات حساب بانک پارسیان

شعبه فرهنگ شهر شیراز

کد شعبه : 2157/6

شماره حساب :

600_328975_201

شماره شبا :

IR090540215720100328975600